Monday, July 30, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Chào Tom.Có hai tên đeo kính:Kính trắng là Nguyễn Đức Tuấn,kính đen là Thái Văn Kiệt.Còn tay áo xám là Nguyễn Bá Đôn,bìa ngoài cùng bên phải là Nguyễn Thông Đạt(tự ma),kế bên hắn là Phùng Quốc Chính(Xứ Chánh toà).
Còn gì théc méc nữa khg Tom.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 29, 2018, at 11:14 AM, 'nguyen khanh' via Sao Bien 1971 <saobien71@googlegroups.com> wrote:

Có 2 tên mập,1 đeo kính,1 không là ai vậy,minh nhận không ra?


Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Friday, July 27, 2018, 10:56 PM, Hung Le <monosovo@gmail.com> wrote:

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/509F34D6-085E-4C65-B80A-CAE61C6AEC11%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/1514517092.3369288.1532837667878%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Saturday, July 28, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Có 2 tên mập,1 đeo kính,1 không là ai vậy,minh nhận không ra?


Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Friday, July 27, 2018, 10:56 PM, Hung Le <monosovo@gmail.com> wrote:

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/509F34D6-085E-4C65-B80A-CAE61C6AEC11%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Friday, July 27, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

Re: [SB71] HN SB 60

Cảm ơn Khiêm.Cảm ơn những ngày gặp gỡ khó quên.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 27, 2018, at 11:10 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:

Các bạc SB71 thân,
Đây là một vài hình ảnh về HN SB 60 trên phone của khiêm. Giáo chụp rất nhiều hình. Hy vọng Giáo sẽ có dip soạn cho AE coi.


Một kỷ niệm khó quên. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn sau 43 năm. một vài khuôn mặt phải lâu lắm mới nhớ ra đươc. không ngờ hồi đó An cũng bị phạt như mình bị quỳ phòng ăn vì đi sortie libre về trễ! Rất cảm động về sự ưu ái với món quà 25 năm bất ngờ. Cám
ơn các bạn. Bà xã nói, sao mấy bạn SB dễ thương quá vậy !!! :-)

--
khiem

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6Q80_tO%3DfixfsVbD%2B0UXHu3DJZE-mS%3DkeWjTqJAm2%2B7w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

HN SB 60

Các bạc SB71 thân,
Đây là một vài hình ảnh về HN SB 60 trên phone của khiêm. Giáo chụp rất nhiều hình. Hy vọng Giáo sẽ có dip soạn cho AE coi.


Một kỷ niệm khó quên. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn sau 43 năm. một vài khuôn mặt phải lâu lắm mới nhớ ra đươc. không ngờ hồi đó An cũng bị phạt như mình bị quỳ phòng ăn vì đi sortie libre về trễ! Rất cảm động về sự ưu ái với món quà 25 năm bất ngờ. Cám
ơn các bạn. Bà xã nói, sao mấy bạn SB dễ thương quá vậy !!! :-)

--
khiem

Monday, July 23, 2018

Re: [SB71] Hội Ngộ

Thu mến.Chiều hôm qua lớp mình đã thăm tặng quà cho các ân sư đang hưu dưỡng ở NT.Chưa thấy khiêm,chỉ có Huy với mình.Phần phân ưu của lớp với gia đình Tuấn74 sao Thu không gởi địa chỉ của chung của toàn trường?Nếu có tin và hình ảnh sẽ nói anh em gởi cho Thu.Mình ít có thói quen chụp hình lắm.
Mến,Vinh

Sent from my iPhone
VỀ TRƯỜNG XƯA NHỚ KỶ NIỆM...


VỀ LẠI ĐÂY


Thành Kính Phân Ưu

Anh em Cựu Sao Biển 71 xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxicô Xaviê về hưởng phúc trường sinh.Sent to you by Joseph

Thursday, February 2, 2012

Nhạc và lời: nguyễn trọng vinh

Câu Chuyện Đầu Năm

Năm mi kính Chào  và chúc các bác mt năm an lành, đy ơn trên.
Thng em thích viết Nht ký nhưng lười nên thường thường trong năm có câu chuyn gì đáng nh thì đu năm viết li. Nhân đây rt cám ơn các bác đã quan tâm, thăm hi tình hình thiên tai Nht Bn trong năm va qua. Câu chuyn ca em dưới đây mang tính cách cá nhân nhưng cũng dính dáng chút ít chưa biết đt ta đ là gì.

Thế Hy 71

Cuối cùng tôi quyết định nhận lời công ty lên miền đất vừa mới bị thiên tai tàn phá cộng thêm ảnh hưởng phóng xạ do nhân tai. Lý do duy nhất, chỉ có một mình tôi là người Việt và là người quản lý mấy em tu nghiệp sinh đang làm việc ở Fukushima. Phúc Đảo! Tôi không đi thì chắc mất đứa nhỏ sẽ điên lên vì sợ, không chỉ có chúng mà còn bố mẹ chúng đang ở Việt Nam ngóng trông từng giờ…

Bây giờ đã bắt đầu qua tháng thứ 3 sau trận động đất sóng thần kinh hoàng chưa tửng có trên đất Nhật. Mấy lò phản ứng hạt nhân cũng chưa được xử lý xong; tuy nhiên đường xe điện cao tốc đã bắt đầu nối lại. Công ty của mấy đứa tu nghiệp sinh vẫn chưa hoạt động lại được vì nằm trong vùng nhiễm phóng xạ. Chúng nó không thể ở ký túc xá, phải di chuyển lên một căn trại lánh nạn cách đó 50 cây. Ông chủ tốt bụng giục tôi lên đưa tụi nó về gấp.
Tôi về nói chuyện với vợ, đứa con gái nghe tôi lên vùng đất dữ rơm rớm nước mắt:
-Ba không đi cũng được mà… lỡ Tsunami nó cuốn đi thì sao?
Tôi cười trấn an… một ngàn năm mới có một lần con ơi!
Nói như vậy chứ ở Nhật 30 năm, tôi đã lãnh đủ cơn chấn động Kobe cách đây 16 năm và gần đây là chứng kiến gần như tận mắt sự phẫn nộ của thiên nhiên… không điều gì là không có thể xảy ra được trên mảnh đất sẽ bị tiêu diệt đầu tiên, nếu tận thế đến.
 Vợ tôi không nói ra, nhưng lo sợ cái thứ khác, hiện hữu hơn. Lỡ bố nó nhiễm phóng xạ?
Tôi cũng hơi lo, nhưng trong những lúc này, phó mặc cho bề trên chứ biết sao!

Trước khi thiên tai xảy ra, tôi vẫn đi bằng máy bay, từ Osaka tới phi trường Sendai khoảng hơn một tiếng, rồi mướn xe hơi đi tới công ty tiếp nhận Tu nghiệp sinh thêm khoảng 1 tiếng nữa. Nhưng phi trường Sendai cũng bị sóng thần tràn vào, lôi đi vài chiếc phi cơ cùng hàng ngàn xe hơi đang đậu gần đó. Việc phục hồi đường bay chắc phải mất mấy tháng nữa. Do đó tôi quyết định đi bằng tàu siêu tốc, Shinkansen. Từ Osaka tới Tokyo khoảng 3 tiếng, và từ đó đổi qua xe đi Fukushima, mất thêm 2 tiếng rưỡi nữa. Tổng cộng hơn 5 tiếng.
Từ Fukushima, tôi đi tàu chợ về hướng trại lánh nạn mới thấy khung cảnh thật tiêu điều. Không đến nỗi trơ trọi như những làng ven biển bị sóng thần cuốn trôi, nhưng chỗ thì đồng không ruộng trống! chỗ thì ngập nước loang lỗ những bãi chứa rác do sóng tắp vào, được người dân tập trung lại. Nghe nói tại những bãi rác này, nòng độ phóng xạ vượt quá mức cho phép tuy nhiên vẫn thấp thoáng bóng dáng người đang bơi móc dưới những đống gạch hoang tàn… chắc đang tìm di vật của người thân mất tích hoặc kỷ vật gia đình.
Đúng ra vào thời điểm này, mạ xanh đã phủ kín nơi tôi đang lướt qua. Gạo Fukushima loại Koshi-hikari ngon nổi tiếng khắp nước Nhật vì nó hội tụ được điều kiện không khí núi đồi trong lành, ngày nóng, tối lạnh; mỗi hecta cho 6 tấn lúa. Gạo mà cứ dẻo như nếp nhưng ăn lại không ngán. Màu của nó khi thành cơm mới đẹp làm sao; trắng óng ánh… chẳng khác gì làm da của người con gái Nhật đương thì… Vì thế vùng đất này có tên là đảo đầy ơn phúc, nơi ở của Tiên. Nhưng tất cả,
Đã biến đi như một giấc mơ!

Chuyến xe làng cọc cạch thả tôi xuống ga gần trại. Tôi đi bộ vào, hai thằng bé chờ tôi trước cổng vì đã được liên lạc trước, bay tới ôm lấy tôi reo hò mừng rỡ như lâu ngày gặp người thân.
-Anh đưa em về sớm nhé, các cụ bên nhà lo khóc cả ngày… sợ tụi em sau này không còn khả năng cho các cụ cháu bồng!
Tôi hỏi thăm chúng:
-Mấy tháng ở đây gặp nhiều khó khăn lắm phải không?
Hai đứa nhanh nhẩu:
-Lúc đầu không quen nhưng gần đây có một bác Việt kiều y tá đến làm việc, giúp cho các cụ già nên tụi em cũng đỡ buồn. Để em giới thiệu cho anh, bác này hay lắm!
Tụi Bắc Kỳ có kiều nói tức cười, ai thấy tốt thì tụi nó lại nói là hay!
Chúng kéo tôi tới căn nhà tạm, có vẻ là dành cho nhân viên.
-Bác ơi, ông anh tụi cháu đến rồi…
Một phụ nữ đeo khẩu trang ngoái đầu ra cửa. Tôi mĩm cười gật đầu chào lịch sự. Ánh mắt chị có vẻ ngạc nhiên… thoáng giây lát chị tháo khẩu trang. Tôi sững người bóp tay cậu bé đang nắm tay tôi… vô thức tới mức cậu la toáng lên:
-Anh Huy làm gì bóp tay em đau thế!

Tôi lọt vào trạng thái bồng bềnh như khi đi trên con tàu rời khỏi quê hương đúng 30 năm trước từ Láng Cát.
Cơn sóng cấp 6 hay 7 gì đó mà sau này tôi nghe lại, đã cứu 50 người chúng tôi thoát khỏi sự dòm ngó của công an địa phương. Vì khi đổ bộ xuống bến xe, chỉ có người mù mới không biết chúng tôi là dân từ thành phố xuống đây chuẩn bị để vượt biên.
Nhưng chúng tôi cũng đã trả cái giá khá đắt là bỏ tất cả lương thực hành lý xuống biển để cứu mạng theo quyết định của viên thuyền trưởng. Là dân học sinh chưa bao giờ quen sông nước, tôi nôn thốc nôn tháo… không chừng ra cả mật vàng theo từng cơn sóng đang đưa con thuyền bé nhỏ trồi lên nhủi xuống, không biết sẽ bị nó nuốt chửng lúc nào. Cô bé trạc tuổi bên cạnh tôi cũng chả khá gì hơn; nhiều lúc mơ hồ tôi có cảm tưởng cô nắm chặt cánh tay tôi để khỏi bị hất văng và thay vì kiếm chỗ trống để ói, cô làm luôn trên người tôi… mặc kệ! chẳng còn cảm giác gì.
Tới lúc được vớt đưa lên đảo, tôi mới biết cô ta là em viên thuyền trưởng, ngẫu nhiên hơn, cũng là người Nha Trang và ba của hai anh em cũng là bạn của ba tôi thời làm công chức ở quân cụ. Duyên số làm sao, chúng tôi lại đi chung trên chuyến tàu từ một nơi xa lắc Nha Trang.
Từ đó anh Việt thuyền trưởng coi tôi như là người trong nhà. Tôi trúng mánh vì giữa bao nhiêu đứa con trai độc thân trong trại tôi là thằng duy nhất có cô bạn gái dễ thương. Tụi tôi thân thiết đến mức, có lúc tôi hy sinh cái quần dài duy nhất để dành cho cô ấy mặc khi cô phải giặt đồ không có quần thay. May sao sau này, nhờ chút vốn liếng tiếng Anh, hội World Releaf ở trại nhờ tôi thay thế chồng Ý Lan (cô con gái Thái Thanh, lúc đó chưa làm ca sĩ) để phân phối đồ cứu trợ cho thuyền nhân vì gia đình bên chồng Ý Lan được quyết định đi Mỹ định cư trước. Từ đó mới hết cảnh hai đứa một quần.
Bà cô tôi bên Mỹ cũng làm thủ tục bão lãnh cho tôi, nhưng gia đình anh Việt thì năm trong diện đi Nhật, tôi quyết định đi theo tiếng gọi của con tim; mặc dù trong cơn bão táp quay cuồng cách đó ít tháng, tôi đã khấn hứa với Chúa: “Con sẽ dâng cuộc đời còn lại này cho Chúa nếu đến được bên bờ bình yên”.
Tôi quên đẹp lời khấn.
Khi đặt chân tới Nhật, chắc Chúa chẳng thèm gọi tôi, một đứa đầu môi chót lưỡi chẳng khác gì dân Do thái cựu ước. Nhưng Ngài muốn tôi nhớ những gì mình hứa. Thế là trong một bối cảnh không khác gì phim bộ Hàn quốc, thằng bạn đi chung chuyến ghe trở thành người yêu thứ hai của nàng sau khi người yêu thứ nhất, là tôi, một cách rất ngu đần kiểu quân tử tàu, nói với hắn: -Hãy hứa với tao là chăm sóc nàng thật hạnh phúc!
-Hắn rất khôn, đám cưới với nàng xong, dẫn nàng đi thật xa… xa tới mức tôi bặt vô âm tín.

Và bây giờ, cô nàng ngày xưa hiện ra bằng da bằng thịt trước mặt tôi. Vỡ òa dĩ vãng.

-Anh trông không có gì thay đổi.
Tôi buông tay thằng bé từ lúc nào để cầm tay nàng
-Em cũng vậy, chỉ thêm chút nếp nhăn.
-Thôi đừng sạo ông ơi, tụi nó gọi ông bằng anh còn em thì xưng Bác với cháu. Dừa khô rồi…
Hai thằng nhỏ mặt thưỡn đượt, không hiểu ông anh chúng nó và bác y tá Việt kiều này quan hệ như thế nào.
Nghe chữ dừa khô, tôi chợt nhớ, lúc mới tới Nhật… đám con trai miền Trung thì dùng câu “Dừa khô lên giá”, trong khi miền Nam thì “Cá ươn lên giá” để ám chỉ những cô nàng có nhan sắc của “một người đàn ông không đẹp trai” nhưng rất chảnh… vì của hiếm! Tụi nó ngưỡng mộ tôi vì có trong tay trái dừa xiêm…. Dừa xiêm Nha Trang chính hiệu.
Tôi muốn nói đùa -Dừa khô nhưng nước vẫn còn tươi; nhưng sợ đi quá lố mặc dù khoảng cách của hai đứa đã chợt như gần lại, như không tồn tại quãng thời gian 30 năm.
Tôi nán ít thời gian còn lại hỏi han gia đình nàng, thằng bạn chung tàu năm xưa; con cái nàng đã lớn; lớn hơn con tôi nhiều… và nàng sống rất hạnh phúc, không khác gì mái ấm gia đình của tôi.

Tuy vậy trên quãng đường về, có một cái gì đó níu kéo. Mắt tôi cay xè khi gương mặt nàng thoáng hiện ra, trong đó có hình ảnh bãi cát lung linh nắng vàng, những hàng dừa cao vút, những hòn đảo cô đơn.

Em còn nhớ, hay đã quên
Chiếc quần dài ngày xưa hai đứa
Mặc chung nhưng không chút ngượng ngùng…

Trời mủa đông qua bao biển động
Một chút tình sưởi ấm lòng nhau
Tình cờ gặp ngỡ ta đã đợi
Chiều Phúc Đảo hồn ai cuối trời!

Chấm hết.

Hỏi thăm thật các bác đàn anh (cùng các bác cùng lớp hay sau):
Có bác nào uống nước dừa khô chưa vậy? Và nếu đã uống thì hương vị như thế nào? (Nghĩa đen chứ đừng nghĩ theo nghĩa bóng, thằng em mắc tội).