Thursday, August 15, 2019

Chia buồn

Được tin ba Ký vừa qua đời, xin thành thật chia buồn với Ký và gia đình. Cầu cho linh hồn Gia cô Bê lên chốn an nghĩ ngàn thu trên thiên đàng.

Monday, July 30, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Chào Tom.Có hai tên đeo kính:Kính trắng là Nguyễn Đức Tuấn,kính đen là Thái Văn Kiệt.Còn tay áo xám là Nguyễn Bá Đôn,bìa ngoài cùng bên phải là Nguyễn Thông Đạt(tự ma),kế bên hắn là Phùng Quốc Chính(Xứ Chánh toà).
Còn gì théc méc nữa khg Tom.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 29, 2018, at 11:14 AM, 'nguyen khanh' via Sao Bien 1971 <saobien71@googlegroups.com> wrote:

Có 2 tên mập,1 đeo kính,1 không là ai vậy,minh nhận không ra?


Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Friday, July 27, 2018, 10:56 PM, Hung Le <monosovo@gmail.com> wrote:

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/509F34D6-085E-4C65-B80A-CAE61C6AEC11%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/1514517092.3369288.1532837667878%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Saturday, July 28, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Có 2 tên mập,1 đeo kính,1 không là ai vậy,minh nhận không ra?


Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Friday, July 27, 2018, 10:56 PM, Hung Le <monosovo@gmail.com> wrote:

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/509F34D6-085E-4C65-B80A-CAE61C6AEC11%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Friday, July 27, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

Re: [SB71] HN SB 60

Cảm ơn Khiêm.Cảm ơn những ngày gặp gỡ khó quên.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 27, 2018, at 11:10 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:

Các bạc SB71 thân,
Đây là một vài hình ảnh về HN SB 60 trên phone của khiêm. Giáo chụp rất nhiều hình. Hy vọng Giáo sẽ có dip soạn cho AE coi.


Một kỷ niệm khó quên. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn sau 43 năm. một vài khuôn mặt phải lâu lắm mới nhớ ra đươc. không ngờ hồi đó An cũng bị phạt như mình bị quỳ phòng ăn vì đi sortie libre về trễ! Rất cảm động về sự ưu ái với món quà 25 năm bất ngờ. Cám
ơn các bạn. Bà xã nói, sao mấy bạn SB dễ thương quá vậy !!! :-)

--
khiem

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6Q80_tO%3DfixfsVbD%2B0UXHu3DJZE-mS%3DkeWjTqJAm2%2B7w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

HN SB 60

Các bạc SB71 thân,
Đây là một vài hình ảnh về HN SB 60 trên phone của khiêm. Giáo chụp rất nhiều hình. Hy vọng Giáo sẽ có dip soạn cho AE coi.


Một kỷ niệm khó quên. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn sau 43 năm. một vài khuôn mặt phải lâu lắm mới nhớ ra đươc. không ngờ hồi đó An cũng bị phạt như mình bị quỳ phòng ăn vì đi sortie libre về trễ! Rất cảm động về sự ưu ái với món quà 25 năm bất ngờ. Cám
ơn các bạn. Bà xã nói, sao mấy bạn SB dễ thương quá vậy !!! :-)

--
khiem

Monday, July 23, 2018

Re: [SB71] Hội Ngộ

Thu mến.Chiều hôm qua lớp mình đã thăm tặng quà cho các ân sư đang hưu dưỡng ở NT.Chưa thấy khiêm,chỉ có Huy với mình.Phần phân ưu của lớp với gia đình Tuấn74 sao Thu không gởi địa chỉ của chung của toàn trường?Nếu có tin và hình ảnh sẽ nói anh em gởi cho Thu.Mình ít có thói quen chụp hình lắm.
Mến,Vinh

Sent from my iPhone
VỀ TRƯỜNG XƯA NHỚ KỶ NIỆM...


VỀ LẠI ĐÂY


Thành Kính Phân Ưu

Anh em Cựu Sao Biển 71 xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxicô Xaviê về hưởng phúc trường sinh.Sent to you by Joseph