Friday, February 3, 2012

Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Vinh