Friday, July 27, 2018

Re: [SB71] HN SB 60

Cảm ơn Khiêm.Cảm ơn những ngày gặp gỡ khó quên.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 27, 2018, at 11:10 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:

Các bạc SB71 thân,
Đây là một vài hình ảnh về HN SB 60 trên phone của khiêm. Giáo chụp rất nhiều hình. Hy vọng Giáo sẽ có dip soạn cho AE coi.


Một kỷ niệm khó quên. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn sau 43 năm. một vài khuôn mặt phải lâu lắm mới nhớ ra đươc. không ngờ hồi đó An cũng bị phạt như mình bị quỳ phòng ăn vì đi sortie libre về trễ! Rất cảm động về sự ưu ái với món quà 25 năm bất ngờ. Cám
ơn các bạn. Bà xã nói, sao mấy bạn SB dễ thương quá vậy !!! :-)

--
khiem

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6Q80_tO%3DfixfsVbD%2B0UXHu3DJZE-mS%3DkeWjTqJAm2%2B7w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.