Monday, July 30, 2018

Re: [SB71] Fwd: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you

Chào Tom.Có hai tên đeo kính:Kính trắng là Nguyễn Đức Tuấn,kính đen là Thái Văn Kiệt.Còn tay áo xám là Nguyễn Bá Đôn,bìa ngoài cùng bên phải là Nguyễn Thông Đạt(tự ma),kế bên hắn là Phùng Quốc Chính(Xứ Chánh toà).
Còn gì théc méc nữa khg Tom.
Vinh

Sent from my iPhone

On Jul 29, 2018, at 11:14 AM, 'nguyen khanh' via Sao Bien 1971 <saobien71@googlegroups.com> wrote:

Có 2 tên mập,1 đeo kính,1 không là ai vậy,minh nhận không ra?


Sent from Yahoo Mail for iPhone

On Friday, July 27, 2018, 10:56 PM, Hung Le <monosovo@gmail.com> wrote:

Xem hình anh em hội ngộ vui quá.  Cám ơn Khiêm và Giáo.
Hưng

Sent from my iPad

On Jul 27, 2018, at 10:07 PM, khiem <khiem.ho@gmail.com> wrote:_____
(from mobile device - sorry for any typos)
Khiem

---------- Forwarded message ---------
From: Van Giao Nguyen (via Google Photos) <noreply-dca198bf9aa6062301c3641425b0310a@google.com>
Date: Sat, Jul 28, 2018, 6:22 AM
Subject: Van Giao Nguyen shared 193 photos with you
To: <khiem.ho@gmail.com>


Van Giao Nguyen shared 193 photos with you 
189
View photos
You received this mail because Van Giao Nguyen shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/CACoRuP6ejHTZdwJcD%2B5Z-hrOwCmL8%2BMPkRb4HgHpf56ieE1s0A%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/509F34D6-085E-4C65-B80A-CAE61C6AEC11%40gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sao Bien 1971" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to saobien71+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to saobien71@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/saobien71/1514517092.3369288.1532837667878%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.